Nedideli pakeitimai dideliems lieknėjimo rezultatams. II dalis

Numesti svorio boulingo, Bendrosios boulingo žaidimo taisyklės

kaip surasti svorio metimo klientus kaip sudeginti 1kg riebalų

Metimas laikomas negaliojančiu įvykus bet kuriam iš sekančių atvejų: a  metimo metu arba iškart po jo numesti svorio boulingo sekančio metimo ant to  paties takelio išaiškėja, kad prieš metimą trūko vieno ar kelių kėglių, kurie privalėjo stovėti ant takelio; b  darbuotojas, atsakingas uţ  takelių prieţiūrą,  nuima arba paliečia kėglius anksčiau, nei kamuolys paliečia kėglius; c  darbuotojas, atsakingas uţ takelių prieţiūrąnuima arba paliečia nukritusį kėglį anksčiau nei šis nustoja judėti; d  ţaidėjas atlieka metimą ne ant savo takelio, esant ne jo metimui arba vienas iš komandos ţaidėjų atlieka metimą ne ant savo takelio; e  esant fiziniam kito ţaidėjoţiūrovo, takelius priţiūrinčio darbuotojo poveikiui metimo metu arba iki jo pabaigos.

Šiuo atveju ţaidėjas turi teisę sutikti su metimo rezultatu  arba pareikšti, kad metimas buvo negaliojantis; f    kuris nors iš kėglių nukrito metimo metu, bet anksčiau to momento kai kamuolys pasiekė kėglius; g  išmestas kamuolys atsitrenkia į pašalinę kliūtį esančią ant takelio.

Paskelbus numesti svorio boulingo  negaliojančiu,  metimas yra juoda kava, tinkama riebalų deginimui. Visi  kėgliai,    stovėję  prieš negaliojantį metimą turi būti pastatyti iš naujo ir metimas pakartojamas.

Metimas ne tame takelyje 9. Metimas laikomas negaliojančiu jei ţaidėjas arba ţaidėjai atliko metimą ne tame  takelio. Metimas privalo būti pakartotas ant teisingo takelio.

5 būdai, kaip savęs nekankinant numesti svorio

Metimas laikomas negaliojančiu ir turi būti pakartotas teisingame takelyje, jei po vieną ţaidėją iš kiekvienos komandos atlieka metimą ne tame takelyje. Numesti svorio boulingo daugiau nei vienas tos pačios komandos ţaidėjas atlieka metimą ne tame takelyje, šis ţaidimas privalo būti pabaigtas.

Visi sekantys ţaidimai ţaidţiami ant teisingų takelių. Klaidos apibrėžimas Klaida  fiksuojama, kai ţaidėjas metimo metu uţmina  koja arba perţengia metimo liniją skiriančią įsibėgėjimo zoną approach ir takelį, taip pat kai ţaidėjas paliečia bet kurią takelio dalį arba konstrukciją.

Metimas laikomas nepabaigtu tol,  kol sekantis ţaidėjas neuţima  vietos  prie takelio.

numesti svorio boulingo

Jeigu   ţaidėjas  padaro klaidą tyčia, jo metimas anuliuojamas ir ţaidėjas  praranda teisę pratęsti  ţaidimo dalį. Uţfiksavus klaidą metimas yra laikomas galiojančiu, bet kėgliai numušti tuo metimu neįskaitomi.

Jei ţaidėjas turi teisę į papildomus metimus toje pačioje ţaidimo dalyje frametai kėgliai numušti tuo metimu kai buvo uţfiksuota klaida privalo būti pastatyti iš naujo. Klaida   uţskaitoma    net ir tuo atveju, jei jo nefiksuoja automatinis klaidos fiksavimo įrenginys arba teisėjas, bet paţeidimas buvo akivaizdus ţemiau išvardintiems asmenims: a  vienam   arba   abiem  numesti svorio boulingo  kapitonams   arba   keliems   besirungiančių   komandų ţaidėjams; b  oficialiems asmenims atsakingiems uţ rezultatų prieţiūrą; c  oficialiam asmeniui atsakingam uţ turnyro pravedimą.

Uţfiksavus klaidą protestai nepriimami išskyrus sekančius atvejus: a  įrodoma, kad automatinis klaidos fiksavimo įrenginys yra netvarkingas; b  yra pakankamai kitų įrodymų, kad ţaidėjas neįvykdė paţeidimo. Ginčytinas kamuolys Oficialiems turnyro asmenims nepavykus sutarti protestų dėl klaidos metimo linijos paţeidimo  atveju, teisingo kėglių nukritimo arba negaliojančio metimo atveju ţaidėjas meta ginčytiną metimą iš naujo arba perţaidţia visą ţaidimo dalį frame.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Ginčytinai situacijai atsiradus pirmojo bet kurios ţaidimo dalies frame metimo metu numesti svorio boulingo dešimtosios ţaidimo dalies frame    kuriame pirmuoju metimu buvo numuštas straikas antrojo metimo metu, ginčai sprendţiami sekančiu būdu: a  jei  ginčytina  situacija  išsisprendė  neatsiţvelgiant  į  tai  padarė  ţaidėjas  klaidą  ar  ne, ţaidimo dalis frame privalo būti pabaigta, o paskui mestas  vienas ginčo metimas į visus kėglius; b  jei ginčytina situacija iškilo dėl abejotinai neteisingo kėglių numušimo, ţaidėjas privalo pabaigti pradėtą ţaidimo dalį frameo po to mesti ginčytiną metimą   į tokią kėglių numesti svorio boulingo, kuri būtų, jei ginčytini kėgliai būtų likę stovėti; c  jei ginčytina situacija išsisprendė nepriklausomai numesti svorio boulingo to - turėjo  metimas būti paskelbtas klaidingu ar ne, ţaidėjas privalo uţbaigti ţaidimo dalį frameo paskui pilnai perţaisti ją iš naujo.

Jei ginčai kyla dėl papildomo metimo arba trečio metimo dešimtoje ţaidimo dalyje frame metu — ginčo kamuolys nėra metamas tik tuo atveju, jei ginčytina situacija išsispręstų neatsiţvelgiant į tai būtų paskelbtas metimas klaidingu ar ne.

Visame pasaulyje milijonai žmonių stengiasi atsikratyti nereikalingo svorio, tačiau pavyksta toli gražu ne visiems.

Šiuo atveju ginčytinas metimas privalo būti atliktas esant  tokiai kėglių kombinacijai kuri stovėjo prieš ginčytiną metimą. Boulingo kamuolys, kamuolio paviršiaus keitimas Draudţiama   keisti  kamuolio   paviršių   vykstant   rungtynėms.

Nuorodos kopijavimas

Paţeidus   šią   taisyklę kamuolys kamuoliai yra konfiskuojami iki rungtynių pabaigos. Rungtynėmis laikoma  varţybų reglamento nustatytas ţaidimų kiekis, kurie ţaidţiami be pertraukos vienas po kito, bei apšilimas prieš šiuos ţaidimus.

numesti svorio boulingo

Įsibėgėjimo zona approach Draudţiamas  bet kurios įsibėgėjimo zonos dalies padengimas pašalinėmis medţiagomis, kurios galėtų neigiamai  paveikti kitų dalyvių ţaidimą. Taškų skaičiavimo klaidos Klaidas, registruojant rezultatus  arba skaičiuojant taškų sumą, oficialūs varţybų asmenys privalo ištaisyti iškart, kai klaida buvo pastebėta.

Ginčytinas situacijas sprendţia įgaliotas asmuo. Protestai dėl neteisingų rezultatų gali būti paduoti ne vėliau kaip per valandą po rungtynių pabaigos, bet anksčiau nei prasidės sekančios rungtynės arba apdovanojimų ceremonija.

Boulingo klubas – erdvė skirtingiems poreikiams

Kadangi kiekvienas tokio protesto atvejis yra specifinis, todėl nagrinėjant konkretų protestą nerekomenduojama remtis jau išnagrinėtų protestų analogais. Papildoma informacija apie turnyrą Turnyro taisyklės gali numatyti rungtynių ir perţaidimų kiekio apribojimus. Turnyras gali turėti apribojimus vėluojantiems ţaidėjams. Turnyrai gali turėti taisykles prieš nesąţiningą ţaidėjų taktiką. Turnyrų organizatoriai privalo uţtikrinti taisyklių laikymosi ir bausti uţ jų paţeidimus.

numesti svorio boulingo tėvo netekęs sūnus